Sunstroke/ 中暑

导演:

Nikita Mikhalkov/ 尼基塔-米哈伊尔科夫

摄影总监:

Vladislav Opelyants

出品人:

Leonid Vereshchagin

Nikita Mikhalkov

Alexandr Utkin