The Student

Director

Kirill Serebrennikov

Director of photography

Vladislav Opelyants

Producers

Ilya Stewart

Diana Safarova

Yuriy Kozyrev